TŁUMACZEO.PL - Wyszukaj tłumacza jednym kliknięciem

Polityka prywatności Tłumaczeo.pl

Polityka prywatności

§1 Przepisy ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Radosław Morawiec Internetowa Baza Tłumaczy, Staniątki 632 32-005 Niepołomice, NIP 6831996229 REGON 383742443.

2. Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

§2 Przetwarzanie danych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, co jest zgodne z przepisem art. art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 (dalej: RODO).

2. Usługodawca przetwarza dane podane przez Zleceniodawcę tj. adres elektroniczny, numer telefonu, adres IP. Usługodawca zaznacza odnośniki o poniższej treści: - „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności.” - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. adres elektroniczny, numer telefonu, adres IP, przez Radosław Morawiec Internetowa Baza Tłumaczy, Staniątki 632 32-005 Niepołomice, NIP 6831996229 REGON 383742443. e-mail:magdalena.morawiec@tlumaczeo.pl na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) RODO w celu skutecznego zrealizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług między Usługodawcą a Zleceniobiorcą. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili.”

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, za jego uprzednią zgodą, w celach informacyjnych w ramach newslettera. W tym celu, Zleceniodawca zaznacza odnośnik o poniższej treści: - „Wyrażam zgodę na kontakt ze mną w celu informowania o aktualnych ofertach marketingowych i celach działalności Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne W każdej chwili mam dostęp do swoich danych. Na moje żądanie Usługodawca ma obowiązek dokonać sprostowania lub usunięcia danych.”

4. Brak wyrażenia zgody na wysyłanie newslettera nie ma wpływu na korzystanie z usług gwarantowanych przez Usługodawcę.

5. Newsletter, o którym mowa w ust. 3, jest wysyłany na adres poczty elektronicznej. Zawiera aktualne informacje o przedmiocie działalności Usługodawcy.

6. Zleceniodawca w dowolnym momencie może zrezygnować z newslettera, klikając odpowiedni odnośnik w wiadomości elektronicznej.

7. Usługodawca przetwarza dane podane przez Tłumacza tj. e – mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres IP. Usługodawca zaznacza odnośniki o poniższej treści: - „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności.” - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. e – mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres IP, przez Radosław Morawiec Internetowa Baza Tłumaczy, Staniątki 632 32-005 Niepołomice, NIP 6831996229 REGON 383742443. e-mail:magdalena.morawiec@tlumaczeo.pl na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) RODO w celu skutecznego zrealizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług między Usługodawcą a Tłumaczem. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili.”

8. Usługodawca przetwarza dane osobowe Tłumacza, za jego uprzednią zgodą, w celach informacyjnych w ramach newslettera. W tym celu, Tłumacz zaznacza odnośnik o poniższej treści: - „Wyrażam zgodę na kontakt ze mną w celu informowania o aktualnych ofertach marketingowych i celach działalności Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili mam dostęp do swoich danych. Na moje żądanie Usługodawca ma obowiązek dokonać sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych.

9. Usługodawca, za zgodą Tłumacza, zbiera dane osobowe w celu profilowania – uzyskiwaniu informacji o preferencjach osoby. Tłumacz wyraża zgodę na profilowanie poprzez zaznaczenie odnośnika o wskazanej treści: „Wyrażam zgodę na profilowanie w celu prezentowania usług w oparciu o określone preferencje Tłumacza. Do profilowania wykorzystane będą informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach, informacje o rodzaju używanego urządzenia oraz oprogramowania, a także informacje o sposobie korzystania z usług. Przysługuje mi prawo do niepodlegania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, na mocy przepisu art. 22 RODO.”

10. Poprzez profilowanie Tłumacz otrzymuje powiadomienie, iż na stronie internetowej pojawiło się zlecenie, które odpowiada preferencjom Tłumacza i pokrywa się z wybraną parą językową i rodzajem tłumaczenia.

11. Przepisy §2 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio do Tłumacza.

12. Tłumaczowi przysługuje prawo do niepodlegania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, o czym traktuje przepis art. 22 RODO.

13. Usługodawca przetwarza dane podane przez osobę uzupełniającą formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” tj. e – mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres IP. Usługodawca zaznacza odnośniki o poniższej treści: - „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności.” - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres elektroniczny przez Radosław Morawiec Internetowa Baza Tłumaczy, Staniątki 632 32-005 Niepołomice, NIP 6831996229 REGON 383742443. e-mail:magdalena.morawiec@tlumaczeo.pl na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) RODO w celu skutecznego zrealizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług między Usługodawcą a Użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili.”

14. Usługodawca przetwarza dane osobowe osoby uzupełniającej formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, za jej uprzednią zgodą, w celach informacyjnych w ramach newslettera. W tym celu zaznacza odnośnik o poniższej treści: - „Wyrażam zgodę na kontakt ze mną w celu informowania o aktualnych ofertach marketingowych i celach działalności Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne W każdej chwili mam dostęp do swoich danych. Na moje żądanie Usługodawca ma obowiązek dokonać sprostowania lub usunięcia danych.”

15. Przepisy §2 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio do osoby wskazanej w §2 ust. 13.

16. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie zgody, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO.

17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolna, jednak brak wyrażenia zgody przez Tłumacza, Zleceniodawcę lub osoby uzupełniającej formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt uniemożliwia skorzystanie z usług zagwarantowanych przez Usługodawcę, w ramach których przetwarzanie danych osobowych za zgodą jest warunkiem ich wykonywania przez Usługodawcę.

18. Określenie adresu IP Użytkownika umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

19. Każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się z regulaminem, polityką prywatności oraz polityką cookies w trakcie przeglądania strony internetowej.

20. Dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy służą do: a) Umieszczenia zlecenia na stronie internetowej; b) Założenia Konta przez Tłumacza; c) Udzielenia odpowiedzi na reklamacje i pytania ze strony Użytkowników; d) Udostępnienia listy zleceń; e) Udostępnienia listy tłumaczy; f) Bezpośredniej komunikacji między Użytkownikami.

§3 Powierzenie danych

1. W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Użytkownikiem, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe usługobiorcy swoim pracownikom, dostawcy usług informatycznych.

2. Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Użytkowników biuru księgowemu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.

4. Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera: a) imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy, b) cele przetwarzania danych osobowych, c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych, d) spis podmiotów, którym przekazano dane osobowe, e) planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, f) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

5. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy prowadzą rejestr kategorii czynności, określony w przepisie art. 30 ust. 2 RODO.

§4 Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownik ma stały dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.

2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.

3. Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli zachowanie danych jest niezbędne w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika i realizowania ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z przepisem art. 17 ust 3 lit. e) RODO

4. Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Użytkownika.

5. Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę w ramach profilowania, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.

6. Użytkownik służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.

7. W dowolnym momencie Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności zawartych uprzednio oraz istniejące zobowiązania między Użytkownikiem a Usługodawcą.

8. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Użytkownik, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do realizacji swoich uprawnień na drodze sądowej.

10. Użytkownik ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.

11. Na żądanie Użytkownik, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 8, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

12. Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 - 9 Użytkownik realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

§5 Bezpieczeństwo danych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Usługodawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, dokonuje oceny skutków takiego przetwarzania, na podstawie przepisu art. 35 RODO.

3. Poprzez ocenę skutków, o której mowa w ust. 2 rozumie się: opis planowanych operacji przetwarzania i celów, ocena niezbędności przetwarzania, ocena ryzyka naruszenia praw i wolności Użytkowników lub wskazanie środków mających zapobiec ryzyku naruszenia praw.

4. Użytkownik chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), pseudonimizację, ciągłe zapewnianie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.

5. Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.

6. Usługodawca jest zobowiązany do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.

7. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1.

8. Usługodawca nie zbiera i nie weryfikuje danych dotyczących wieku Użytkowników strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z funkcjonalności strony przez osoby niepełnoletnie ani za podejmowane przez nich działania.