TŁUMACZEO.PL - Wyszukaj tłumacza jednym kliknięciem

Treść regulaminu Tłumaczeo.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.tlumaczeo.pl obsługiwanym przez Radosław Morawiec Internetowa Baza Tłumaczy, Staniątki 632 32-005 Niepołomice, NIP 6831996229 REGON 383742443.

§2

Słowniczek pojęć

Poniższym określeniom nadano, w rozumieniu Regulaminu, następujące znaczenia:

1) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

2) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

3) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

4) Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi na podstawie przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Usługodawca – osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową, świadcząca usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej;

6) Użytkownik – każda osoba przeglądająca treść strony internetowej, w tym Zleceniodawca, Tłumacz lub osoba uzupełniająca formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”;

7) Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna dodająca zlecenie tłumaczenia;

8) Tłumacz – osoba fizyczna lub prawna oferująca usługi tłumaczenia;

9) Konsument – osoba, o której mowa w przepisie art. 221 kodeksu cywilnego;

10) Usługi – czynności dokonywane przez usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym;

11) Konto – indywidualne konto internetowe na platformie internetowej zakładane przez Tłumacza;

12) Polityka prywatności – odrębny dokument regulujacy kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

§3

Postanowienia ogólne

1. Platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez użytkowników jest strona internetowa www.tlumaczeo.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży starań, aby przerwa w działaniu strony internetowej była możliwie najkrótsza.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

4. Korzystanie z usług dostarczanych przez Uslugodawcę wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Treści prezentowane na platformie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza wyraźnie wskazanymi.

6. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia indywidualnego Konta i może odbywać się w sposób anonimowy, jednak skorzystanie z funkcjonalności platformy internetowej przez Tłumacza wymaga założenia Konta.

7. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to regulowany jest w odrębnym dokumencie.

8. Strona internetowa służy do zamieszczania zleceń przez Zleceniodawców i Tłumaczy, przeglądania zleceń lub profili Tłumaczy, zadawania pytań i zgłaszania reklamacji, a także zakładania Kont przez Tłumaczy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podawanych przez Użytkowników strony internetowej, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich prawdziwości.

10. Usługodawca ma prawo do dezaktywacji lub usuwania Kont, które nie były aktywne przez okres ostatnich dwunastu miesięcy.

11. Usługodawca może usunąć zlecenie zamieszczone przez Zleceniodawcę, jeżeli minął już termin jego wykonania lub z innych przyczyn jego dalsza publikacja jest bezcelowa.

12. Użytkownik nie może zamieszczać na stronie internetowej Usługodawcy treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub w innyb sposób sprzecznych z sprawem.

13. Jeżeli postanowienie Regulaminu dotyczy Użytkownika w znaczeniu ogólnym, postanowienie to odpowiednio stosuje się również do Zleceniodawcy, Tłumacza lub osoby uzupełniającej formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od usług świadczonych w ramach niniejszej strony internetowej i zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzeniu opłat z 14 - dniowym wyprzedzeniem.

§4

Zakres usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi: a) Zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej; b) umożliwia dodanie zlecenia za pomocą udostępnionego formularza, w którym Zleceniodawca zamieszcza opis zlecenia wraz ze swoimi danymi kontaktowymi; c) umożliwia założenie Konta przez Tłumacza; d) udostępnia wyszukiwarkę Tłumaczy; e) udostępnia Tłumaczom listę zleceń dodanych przez Zleceniodawcę; f) zapewnia możliwość zadania pytania Usługodawcy czy też zgłoszenia reklamacji, Usługi, wskazania nadużycia, a Usługodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi; g) umożliwia komunikację drogą elektroniczną między Zleceniodawcą, a Tłumaczem za pośrednictwem odnośnika „Napisz wiadomość”.

2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Użytkownik powinien posiadać dostęp do sieci Internet, posiadać przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.

3. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach, które mogą potencjalnie zostać zawarte między Zleceniodawcą i Tłumaczem. Wszelkie spory między wspomnianymi podmiotami powinny być rozstrzygane bez angażowania Usługodawcy.

§5

Zleceniodawca

1. Skorzystanie z usług dostarczanych przez Usługodawcę względem Zleceniodawcy, dotyczące dodania zlecenia, nie wymaga utworzenia Konta, a sposób korzystania z funkcjonalności platformy internetowej regulują poniższe postanowienia.

2. Zleceniodawca, w celu dodania zlecenia, zaznacza utworzony w tym celu odnośnik.

3. Następnie Zleceniodawca uzupełnia formularz kontaktowy, w którym zaznacza: a) język źródłowy oraz język docelowy tłumaczenia, wybierając z listy języków, b) rodzaj tłumaczenia, wybierając z listy podanych rodzajów tłumaczeń, c) opis zlecenia, w którym wskaże istotne zdaniem Zleceniodawcy szczegóły zlecenia; Opis może zawierać maksymalnie pięćset znaków, d) termin realizacji zlecenia, e) kwota, jaką Zleceniodawca planuje przeznaczyć na opłatę zlecenia – budżet zlecenia, f) kontaktowy adres elektroniczny, g) numer telefonu komórkowego (opcjonalnie).

4. Zleceniodawca, po wypełnieniu pól wskazanych w ust. 3 oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

5. Zleceniodawca może również wyrazić fakultatywnie zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny newslettera w celach marketingowych.

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres elektroniczny, numer telefonu, adres IP) przez Usługodawcę w celu udostępnienia zlecenia na stronie internetowej Usługodawcy oraz późniejszego skontaktowania się Zleceniodawcy z Tłumaczem lub Tłumacza ze zleceniodawcą.

7. Wypełnienie i przesłanie formularza, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

8. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany uprzednio adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą dodanie zlecenia.

9. W wiadomości, o której mowa w ust. 7, Zleceniodawca otrzymuje informacje o szczegółach zlecenia oraz link przekierowujący Zleceniodawcę do podglądu zlecenia, figurujący na stronie internetowej Usługodawcy.

10. Zleceniodawca ma prawo do zmiany podanych danych osobowych oraz treści zlecenia na każdym etapie trwania umowy, a także usunięcia wyżej wymienionych.

11. Zleceniodawca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzytania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu jest równoznaczne z usunięciem zlecenia ze strony internetowej.

12. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenie w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres. Przepis §5 ust. 11 zd. 3 stosuje się odpowiednio.

13. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia. Przepis §5 ust. 11 zd. 3 stosuje się odpowiednio.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

15. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za treść zlecenia.

§6

Tłumacz

1. Tłumacz, w celu skorzystania z pełnego zakresu uslug oferowanych przez Usługodawcę, dokonuje Rejestracji.

2. W celu utworzenia Konta, Tłumacz podaje następujące informacje: a) czy konto zakłada osoba fizyczna („Tłumacz freelancer”), czy przedsiębiorca („Firma”) b) e-mail kontaktowy, c) indywidualne hasło, które umożliwi Tłumaczowi dostęp do Konta i zabezpieczy dostęp do Konta przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, d) imię i nazwisko, e) firmę, jeżeli dane uzupełnia przedsiębiorca, f) dane adresowe, g) telefon kontaktowy, h) język źródłowy oraz język docelowy tłumaczenia, wybrany z listy języków, i) rodzaj tłumaczenia, wybrany z listy podanych rodzajów tłumaczeń, j) cena minimalna oraz cena maksymalna, za którą Tłumacz podejmie się zlecenia.

3. W przypadku, o którym mowa w §6 ust. 2 lit. h), i) oraz j), Tłumacz może dodać dowolną liczbę kombinacji językowych.

4. Tłumacz może dodać opcjonalnie opis o treści związanej z realizowaniem tłumaczeń oraz dotychczasową działalnością tłumacza, miejsce wykonywania zleceń, adres strony internetowej. Tłumacz ma również możliwość dodania zdjęcia, zaznaczając odpowiedni odnośnik.

5. Tłumacz, po wypełnieniu formularza „utwórz konto tlumacza” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

6. Tłumacz może również wyrazić fakultatywnie zgodę na przesyłanie na adres elektronicz ny newslettera w celach marketingowych.

7. Tłumacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (e – mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres IP) przez Usługodawcę w celu udostępnienia profilu Tłumacza na stronie internetowej Usługodawcy oraz późniejszego skontaktowania się Zleceniodawcy z Tłumaczem lub Tłumacza ze zleceniodawcą w celu wykonania zlecenia.

8. Wypełnienie i przesłanie formularza, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

9. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany uprzednio adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą założenie Konta.

10. W wiadomości, o której mowa w ust. 8, Tłumacz otrzymuje link sprawdzający, czy podany w toku Rejestracji adres e-mail jest prawidłowy.

11. Tłumacz potwierdza poprawność adresu e-mail, poprzez kliknięcie w link.

12. Tłumacz ma prawo do zmiany podanych danych osobowych oraz informacji o sobie, w tym dodania zdjęcia, na każdym etapie trwania umowy.

13. Tłumacz ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenie w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres. Po upływie okresu wypowiedzenia, Usługodawca usuwa profil tłumacza ze strony internetowej.

14. W przypadku naruszenia przez Tłumacza postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia. Przepis §6 ust. 13 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

16. Tłumacz ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego podane przy zakładaniu Konta.

17. Po utworzeniu Konta, Tłumacz loguje się do niego poprzez adres e – mail oraz utworzone hasło.

18. Tłumacz zobowiązuje się do nieudostępniania Konta, jak również danych służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.

19. Tłumacz może założyć tylko jedno konto.

20. Tłumacz ma również możliwość dodania zlecenia tłumaczenia na stronie internetowej w sposób przewidziany dla Zleceniodawcy.

§7

Kontakt między Użytkownikami

1. W celu znalezienia odpowiedniego tłumacza, Zleceniodawca dodaje Zlecenie na platformie internetowej Usługodawcy i oczekuje na kontakt ze strony Tłumacza.

2. Użytkownik, który nie zdecydował się na dodanie Zlecenia, wyszukuje Tłumacza za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, gdzie zaznacza: a) język źródłowy oraz język docelowy tłumaczenia, wybierając z listy języków; b) rodzaj tłumaczenia, wybierając z listy podanych rodzajów tłumaczeń. Następnie Użytkownik zatwierdza swój wybór, klikając w utworzony w tym celu odnośnik („Znajdź tłumacza”)

3. Po wykonaniu kroków wskazanych w ust. 2, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z listą tłumaczy, którzy zadeklarowali gotowość do przyjęcia określonego przez Użytkownika rodzaju zlecenia.

4. Użytkownik kontaktuje się z wybranym przez siebie Tłumaczem drogą telefoniczną lub elektroniczną.

5. Tłumacz, w celu znalezienia Zlecenia, korzysta z listy zleceń, dostępnej w zakładce „giełda zleceń”.

6. Tłumacz wybiera Zlecenie odpowiadające jego preferencjom zawodowym i kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą elektroniczną.

7. Dalsze porozumienia i negocjacje między Użytkownikami mogą odbywać się zarówno za pośrednictwem drogi elektronicznej, jak również w inny sposób uzgodniony przez Użytkowników.

8. Skontaktowanie się Użytkownika z Tłumaczem lub Tłumacza ze Zleceniodawcą nie stanowi oferty zawarcia umowy zlecenia. Użytkownicy mają pełną swobodę w uzgodnieniu istotnych warunków wykonania zlecenia, a także prawo do rezygnacji z realizacji umowy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników w zakresie zawartej pomiędzy Użytkownikami umowy zlecenia tłumaczenia.

10. Użytkownik zawiera umowę zlecenia z innym Użytkownikiem na własne ryzyko.

§8

Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformie internetowej Usługodawcy, w szczególności za prawidłowość danych osobowych oraz treści zlecenia.

2. Użytkownicy nie reklamują innych stron internetowych, w szczególności związanych z branżą tłumaczeniową.

3. Użytkownicy odpowiadają wobec osób trzecich, których prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez treści opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy.

4. Użytkownicy ponoszą wobec siebie odpowiedzialność za oferowane usługi lub zlecenie wykonania tłumaczenia.

5. Treść zlecenia lub dane osobowe podlegają zmianie lub usunięciu, na każde żądanie Zleceniodawcy lub Tłumacza.

6. Tłumacz obowiązany jest do zabezpieczenia hasła do Konta założonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności poprzez nieujawnianie osobom trzecim.

§9

Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.tlumaczeo.pl

2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Użytkownikiem, a także formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”.

3. W stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami, usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

5. Usługodawca obowiązany jest do udzielania pomocy Użytkownikom w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

6. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz rozpatrywania zgłoszonych reklamacji związanych z usługami oferowanymi przez Usługodawcę.

§10

Reklamacje i pytania

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony internetowej mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego, wysyłając wiadomośc e-mail, w której Użytkownik opisze powstały problem.

2. Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości na skrzynkę odbiorczą adresu elektronicznego, poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Użytkownika.

3. Użytkownik, poprzez zakładkę „Kontakt” może zadać Usługodawcy pytanie dotyczące działania strony internetowej. W tym